Lập hồ sơ xin phép khai thác, sử dụngtàI nguyên nước

1. Đối tượng áp dụng:
Các tổ chức, cá nhân trong nước và tổchức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến việc thăm dò nước dưới đất;khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt.

2. Thời hạn, gia hạn cấp phép:
– Thời hạn của giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt không quá hai mươi (20) năm và được xem xét gia hạn nhưng thời gian gia hạn không quá mười(10) năm.
– Thời hạn của giấy phép thăm dò nước dưới đất không quá ba (3) năm và được xem xét gia hạn nhưng thời giangia hạn không quá hai (2) năm.
– Thời hạn của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất không quá mười lăm (15) năm và được xem xét gia hạn nhưng thời gian gia hạn không quá mười (10) năm.
Việc gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải căn cứ vào các quy định tại Điều 5 của Nghị định 149/2004/NĐ-CP và các điều kiện sau đây :
– Tại thời điểm xin gia hạn, chủ giấy phép đãthực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định của Pháp luật.
– Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước còn hiệulực không ít hơn ba (3) tháng tại thời điểm xin gia hạn.

3. Thời hạn thẩm định:
Thời hạn thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, thay đổithời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước là hai mươi (20) ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các trường bắt buộc có dấu *