Theo Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 quy định tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải lập hồ sơ về môi trường trước khi đi vào hoạt động. Tùy vào tình hình và quy mô hoạt động mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện theo loại hình hồ sơ tương ứng như:
– Lập quy hoạch bảo vệ môi trường – cấp quốc gia/ cấp tỉnh;
– Đánh giá môi trường chiến lược – cấp Bộ;
– Đánh giá tác động môi trường – cấp Bộ/ cấp Sở;
– Lập Kế hoạch bảo vệ Môi trường – cấp Sở/ cấp Quận Huyện.
Lập hồ sơ môi trườngĐối với các cơ sở, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện và được duyệt bất kỳ hồ sơ môi trường kể trên thì tùy thuộc vào quá trình hoạt động của các cơ sở này có gây ô nhiễm đến môi trường hay không, các Cơ quan phê duyệt có thể xử phạt hoặc không xử phạt trước khi yêu cầu cơ sở làm bổ sung giấy phép môi trường sau:
– Lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết – cấp Sở
– Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – cấp Quận/Huyện.
Ngoài ra, sau khi được phê duyệt giấy phép Môi trường, các cơ sở, doanh nghiệp cần thực hiện bổ sung các hồ sơ sau:
– Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có phát sinh) – Lập báo cáo tình hình phát thải gởi về cơ quan quản lý.
– Xin phép đấu nối nước thải vào cống thoát của thành phố (nếu có phát sinh)
– Lập hồ sơ xin phép xả thải vào nguồn tiếp nhận (nếu có phát sinh)
– Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, tùy theo quy mô quy định tần suất giám sát (1 lần/năm, 2 lần/năm, 4 lần/năm).
– Báo cáo hoàn thành Đánh giá tác động Môi trường: Đối với các dự án có các hồ sơ môi trường được phê duyệt bởi Sở Tài Nguyên Môi trường hoặc Bộ Tài Nguyên Môi trường, sau khi hoàn thành các công tác xử lý môi trường tại dự án cần phải Lập hồ sơ Báo cáo hoàn thành và gởi đến Cơ quan quản lý kiểm tra xác nhận.

Tham khảo: Luật bảo vệ môi trường tại