1308, 2015

Kế hoạch môi trường

By |Tháng Tám 13th, 2015|

Đang cập nhật

2206, 2015

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

By |Tháng Sáu 22nd, 2015|

1.      ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM).

1.1.   Đánh giác tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường (thường gọi là ĐTM): là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi […]

2206, 2015

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

By |Tháng Sáu 22nd, 2015|

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

      1.1.       Cam kết bảo vệ môi trường là gì?

Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng động. Thông qua việc cam kết bảo vệ […]

2206, 2015

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

By |Tháng Sáu 22nd, 2015|

1.   Đề án bảo vệ môi trường.

1.1.Đề án bảo vệ môi trường là gì:

Đề án bảo vệ môi trường là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi […]

2206, 2015

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

By |Tháng Sáu 22nd, 2015|

 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

1.Báo cáo giám sát môi trường là gì:

Là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động. Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là để theo dõi quan trắc số liệu của […]

2206, 2015

LẬP HỒ SƠ XÃ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

By |Tháng Sáu 22nd, 2015|

Hồ sơ xả thải vào nguồn nước:
1. Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước:
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ (khu công nghiệp,nhà máy, nhà xưởng, khu đô thị, tòa nhà văn phòng, trung tâm y tế, bệnh viện, khách sạn, khu vui chơi giải trí… có xả nước thải […]

2206, 2015

LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

By |Tháng Sáu 22nd, 2015|

 Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Đối tượng lập sổ đăng ký chủ nguồn thải:

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… có phát sinh chất thải nguy hại.

2. […]

706, 2015

HOÀN THÀNH ĐTM/ĐAMT CHI TIẾT

By |Tháng Sáu 7th, 2015|

LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)/ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT (ĐAMT)

Cơ sở pháp lý:

    –         Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánhgiá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường – điều23, 24;

–         Thông tư 26/2011/TT-BTNMT quy […]

606, 2015

LẬP HỒ SƠ XIN PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNGTÀI NGUYÊN NƯỚC

By |Tháng Sáu 6th, 2015|

1. Đối tượng áp dụng:
Các tổ chức, cá nhân trong nước và tổchức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến việc thăm dò nước dưới đất;khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt.

2. Thời hạn, gia hạn […]