Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC: Nước thải trong công nghệ dệt nhộmphát sinh từ các công đoạn hồ sợi, giũ hồ, nấu tẩy, nhuộm và hoàn tất, trong đólượng nước thải chủ yếu do quá trình giặt sau mỗi công đoạn. Hàm lượng các chấtgây ô nhiễm nước

Chi tiết