Báo cáo đánh giá tác động môi trường

1.      ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM). 1.1.   Đánh giác tác động môi trường là gì? Đánh giá tác động môi trường (thường gọi là ĐTM): là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi

Chi tiết

Cam kết bảo vệ môi trường

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG       1.1.       Cam kết bảo vệ môi trường là gì? Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng động. Thông qua việc cam kết bảo

Chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường

1.   Đề án bảo vệ môi trường. 1.1.Đề án bảo vệ môi trường là gì: Đề án bảo vệ môi trường là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu

Chi tiết

Lập hồ sơ xã thải vào nguồn nước

Hồ sơ xả thải vào nguồn nước: 1. Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ (khu công nghiệp,nhà máy, nhà xưởng, khu đô thị, tòa nhà văn phòng, trung tâm y tế, bệnh viện, khách sạn, khu vui chơi giải trí… có xả

Chi tiết

Hoàn thành DTM/DNMT chi tiết

LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)/ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT (ĐAMT) Cơ sở pháp lý:     –         Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánhgiá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường...

Chi tiết